SI Projekt mål

 

Mål nr. 1

Soroptimist International vil forbedre liv og status for kvinder og piger gennem uddannelse, ved at fremme og udvikle selvstændighed og gøre det muligt for kvinder og piger at bruge deres fulde potentiale.

Strategimål:

1.    Øge adgangen til formelle og ikke-formelle uddannelsesmuligheder (Uddannelse)
2.    Forbedre adgangen til økonomisk selvstændighed og forbedre kvinders jobmuligheder 
       (Økonomi)
3.    Udrydde vold mod kvinder og piger og sikre kvinders deltagelse i konfliktløsninger     
       (Menneskerettigheder)
4.    Forbedre fødevaresikkerheden for kvinder og piger samt sikre deres adgang til de bedste sundhedssystemer    (Sundhed)
5.    Varetage kvinders og pigers særlige behov ved at forbedre den miljømæssige bæredygtighed og imødegå virkningerne af klimaændringer og katastrofer (Miljø)

Mål nr. 2

Soroptimist International vil være en global stemme, der øger kvinders og pigers adgang til uddannelse og ledelse

Strategimål:

1.    Styrke og øge Soroptimist Internationals rolle som fortaler på alle niveauer
2.    Intensivere de aktiviteter og partnerskaber, der øger organisationens internationale
       profil og synlighed
3.    Sørge for, at Soroptimist Internationals fortalervirksomhed bygger på projektaktivitet både lokalt og globalt

Klubberne vil primært arbejde efter de fem strategimål under mål nr. 1.

 

SIE Strategi 2019-2025 (mid-term) strategiske elementer, baseret på såvel Soroptimist Internationals vision & mission som FN’ Bæredygtige Verdensmål

 

Vision for SI og SIE

Kvinder og piger vil udnytte deres individuelle og kollektive muligheder, realisere deres fremtidsplaner og på lige vilkår være med til at skabe stærke, fredelige samfund i verden.

 

Mission for SI og SIE

Soroptimister ændrer og forbedrer liv og status for kvinder og piger gennem uddannelse, styrket gennemslagskraft og realisering af personlige potentialer.

 

Principper for SIE (New Constitution) – Soroptimister stræber efter:

Forbedret status for kvinder

Høje etiske standarder

Menneskerettigheder til alle

Lighed, udvikling og fred gennem fremme af international forståelse og goodwill

 

SIE Fokusområder

Vi har fokus på følgende områder:

• Uddannelse

• Styrkelse af kvinders gennemslagskraft

• Vold mod kvinder

• Sundhed & Fødevaresikkerhed

• Bæredygtighed

 

SIE mid-term Strategi

Advocacy er det overordnede og ledende princip. SI er officielt repræsenteret i overordnede FN organisationer på basis af den forenede styrke, der ligger i medlemmernes, dvs. Føderationernes program- og advocacyarbejde.

 

Motto

Vi står på kvinders side ved at fremme uddannelse og udrydde kønsbaseret vold (som nævnt i FN’s Bæredygtige Verdensmål 4 og 5).

 

Hvordan?

• Gennem projektarbejde på såvel Unions- som Klubniveau at virkeliggøre FN’s Bæredygtige Verdensmål 4 og 5

• Ved at tilbyde legater til uddannelse og træning af kvinder og piger

• Ved at være mentorer for kvinder og piger

• Ved at støtte og tilbyde lederuddannelse for kvinder

 

Implementering ved hjælp af Advocacy

• FN med  SIE’s konsultative status i ECOSOC

• European Women’s Lobby

• OSCE

• Council of Europe

• Aktiv deltagelse i nationale og internationale debatter og diskussioner

• Unionens Advocacy Koordinatorer

 

Fremme SIE ved hjælp af Kommunikation

• Kommunikere med én stærk stemme, med ét budskab for let at blive genkendt ud over hele SIE regionen

• Ensartethed i måden, vi præsenterer os på.

• Mere standardisering i Unionernes / Single Clubs mht. brug af samme Corporate Identity (genkendelighed i logo / layout)

• Moderne og opdaterede hjemmesider samt brug af de sociale medier

 

Styrke SIE’s arbejde gennem Samarbejde med andre organisationer

• Forbedre virkning og rækkevidde af projekter og initiativer, SIE samarbejder med andre organisationer når det er ønskeligt.

 

Stræbe efter at blive en Attraktiv organisation

• Advokere i frontrækken for kvindesager

• For personlig vækst og udvikling

• For partnerskab og global forståelse

 

Have aktive, dedikerede og entusiastiske medlemmer

•  Ved at identificere “eksperter” indenfor vore fokusområder

• Ved at tilbyde kurser til valgte medlemmer på betroede poster (Unions Præsidenter, Programme Directors, Unions Advocacy Koordinatorer)

• Ved at dele viden og færdigheder

• Ved at rekruttere nye, yngre medlemmer                                                         

Oversat juni 2019 af Anne Marie Boile og Joan Bruun Iversen

 

 

I Danmarks Unionen har man lavet en organisationsplan, jfr. ovenstående

 

Soroptimist International har forpligtet sig til at arbejde for
FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på.
 
De nye verdensmål  for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SDGs)) bygger videre på de otte såkaldte 2015-mål (Millennium Development Goals (MDGs)), som havde deadline ved udgangen af 2015. 2015-målene har vist os, at det er muligt at opnå resultater, hvis den politiske vilje er tilstede, og vi opstiller klare mål og prioriterer vores ressourcer derefter. Modsat hvad mange tror, er der opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med næsten 75%, ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole, og dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag. 45% færre kvinder dør i forbindelse med graviditet eller fødsel, to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand, og millioner af menneskeliv er blevet reddet på grund af bedre forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.
De ny verdensmål vil færdiggøre 2015-målene og gå endnu længere. De vil én gang for alle udrydde fattigdom og sult i verden, og de vil i langt højere grad fokusere på bæredygtighed. Alle har ret til et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.
 
De nye verdensmål vil gælde for alle lande – både rige og fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, som bl.a. social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på, eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer. De er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser, og er derfor nødvendige at løse i fællesskab.
Læs mere her: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Soroptimist International Danmark arbejder for FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling ved at sætte fokus på især:

mål 2 (Stop sult)  
mål 3 (Sundhed og trivsel)  
mål 4 (Uddannelse)  
mål 5 (Ligestilling)
mål 13 (Klima).

Mål 2 STOP SULT
Forbedre fødevaresikkerheden for kvinder og piger.
Soroptimisterne har årligt tilbagevendende events, hvor vi samler ind til FN’s fødevareorganisation, FAOs “Stop Sult “projekt i Burkina Faso.

Mål 3 SUNDHED OG TRIVSEL:
Sikre kvinder og pigers adgang til de bedste sundhedssystemer.
Soroptimisterne er engageret i flere brøndprojekter i Afrika og er netop gået i gang med et kampagneprojekt i samarbejde med rumænske soroptimister: Teenagemødre i Rumænien, der rummer oplysning, uddannelse og social indsats.

Mål 4 KVALITETSUDDANNELSE
Øge adgangen til formelle og ikke-formelle uddannelsesmuligheder
Soroptimisterne arbejder bla. med at sikre skolegang for socialt udsatte piger i Addis Ababa samt med et årligt kursus: “Nordic Leadership Academy” for unge kvinder mellem 18 og 30 år.
Endelig prioriterer vi til stadighed stipendier til unge kvinder.

Mål 5 LIGESTILLING
Udrydde vold mod kvinder og piger og dermed sikre kvinders deltagelse i konfliktløsninger (Menneskerettigheder). 
Soroptimisterne har arrrangeret adskillige høringer på Christiansborg om temaet: “Stop Kvindehandel - Trafficking”, tillige om temaet: “Stop Vold mod Kvinder” og deltager årligt i den internationale kampagne: ”De16 Orange Dage”.

Mål 13 KLIMA
Varetage kvinders og pigers særlige behov ved at forbedre den miljømæssige bæredygtighed og imødegå virkningerne af klimaændringer og katastrofer (Miljø).  
Soroptimisterne har støttet omlægning til bæredygtig produktion samt etablering af solcelleanlæg til skoler, udbredelse af solcellelamper og vandtanke til opsamling af regnvand i bla. Kenya
Soroptimist International President’s 10.december Appeal har i årene 2017-19 overskriften: Women for water and leadership og rummer projekter over hele verden, der sikrer kvinder adgang til rent vand og dermed fødevaresikkerhed sundhed og hygiejne.