Praktiske oplysninger fra Den blå medlemsbog

Om Unionen

Organisationsdiagram

CVR nr. 

Soroptimist International Danmark har CVR-nr. 29060509

Arkivering

Unionens arkiv findes i SI Odense’s hus, Christiansgade 71, 5000  Odense. Arkivet udlåner materiale og modtager materiale til arkivering. Henvendelse til Lis Lützov Jakobsen, Odense.

Arkiveringsregler for henholdsvis union og klubber findes her   

Har du spørgsmål til arkivering, så kan Forretningsudvalget (FU) kontaktes.

Funktionsbeskrivelser

Funktionsbeskrivelser for poster i union og diverse udvalg findes her

Land- og repræsentantskabsmøder

I lige år afholdes Lands- og repræsentantskabsmødet over 2 dage (lørdag og søndag) Mødet planlægges og afholdes af og i den region, hvor den siddende unionspræsident er hjemmehørende.

I ulige år afholdes Lands- og repræsentantskabsmødet som et 1-dagsmøde (lørdag) et centralt sted i Danmark. Mødet arrangeres og tilrettelægges af et udvalg, nedsat af forretningsudvalget.

Regionalmøder

Dato for regionalmøder aftales med unionspræsidenten og dagsorden for det enkelte møde indsendes i god tid. Efter mødet indsendes referat for mødet.

Begge dele sendes til medier@soroptimist-danmark.dk  så det kan komme på hjemmesiden og Facebook

Klubmøder og vejledning i klubarbejde

Findes på hjemmesiden.

Venskabsklubber

Soroptimist International er en international organisation og derfor er en stor del af arbejdet også, at klubberne har venskabsklubber i forskellige lande. Du kan på side 148 og 147 se, hvilke klubber der har venskabsklubber.

Unionsbutikken

Her kan rekvireres medlemsbøger, brochurer, beach flag og Roll Ups samt øvrige varer, som sælges i unionsbutikken. Mail: Kirstenrasbech@c.dk

Unionsbutikken

Kommunikation og design

Hjemmesider

Hjemmesiden www.soroptimist-danmark.dk  det vigtigste sted at finde information.

Du kan finde information om arrangementer, artikler, projekter og medlemsinformation. Alle klubber har deres egen side, hvor du kan læse om, hvad der sker rundt omkring.

Der er også et univers kun for medlemmer og det får du som nyt medlem login til. Login og adgangskode er individuelt. Hvis du har spørgsmål til det, så kan du kontakte webmaster i din klub.

SIE’s hjemmeside: www.soroptimisteurope.org    Her kan du finde oversigter over alle klubber i Europa, kontaktpersoner m.v.    Login til medlemssiderne er individuelt og oprettes på siden.

Her kan du også læse bladet The Link, som udgives digitalt.

http://www.soroptimisteurope.org/the-link-archive/

SI’s hjemmeside: www.soroptimistinternational.org

Her kan du følge denne blog

https://www.soroptimistinternational.org/blog/

Medlemsnyt digitalt sendes til din mailadresse

Medlemsnyt er nyheder til alle medlemmer fra Forretningsudvalget og SI i øvrigt.

Medlemsnyt sendes 8 gange årligt evt. mere, hvis der er behov for det.

Soroptima

Medlemsblad som kan komme både som trykt blad, som årsskrift eller som digitalt blad.

Bladets formål er, at informere medlemmer og samarbejdspartnere i øvrigt.

Facebooksiden SI Danmark

Som supplement til hjemmesiden findes også en facebookside som kan følges. På siden kan du følge arbejdet i Danmarksunionen og klubberne. Du kan kommentere og deltage i debat og det er muligt at dele billeder, indbydelser og andet på en hurtig og involverende måde.

En del klubber har også en facebookside.

Facebookgrupper

Der findes også en facebookgruppe, der hedder Soroptimister. Det er en uformel gruppe, hvor der også deles viden imellem soroptimister i Danmark.

Der findes også både åbne og lukkede grupper, så spørg i din klub om der er noget du skal være medlem af.

PR-designmanuel

SI Danmark har en designmanual på siden for medlemmer. Designmanualen findes her

Extension

Charterfest ved oprettelse af ny klub

Ved chartring af en ny klub giver alle klubber en pengegave, svarende til kr. 10 pr. medlem i klubben. Det er Forretningsudvalget (FU), der sørger for at indsamle pengene og aflevere gaven ved charterfesten.

Flag og Roll-Ups

Unionens flag kan lånes i unionsbutikken, kontakt Kirsten Rasbech.

Der findes et flag til indendørs brug (alm. Flagdug) og et til udendørs brug (nylon). Størrelse for begge ca. 1.45-2.25.

Roll-Ups kan lånes i Unionsbutikken mod betaling af porto. Da portoudgifterne er store opfordres klubberne til at købe deres egen Roll-ups i unionsbutikken.

Velkomstmappe

Mappen kan printes fra hjemmesiden og udleveres til nye medlemmer.

Vigtig information om medlemskab

Kontingent

Unionskontingent pr. medlem pr. år kr. 740,00.

Det årlige kontingent, som opkræves ud fra medlemstallet den 30. juni, indbetales efter tilsendt faktura og betalingsfrist i oktober.

Kontingent for nye medlemmer betaler fra den måned, hvor optagelsen finder sted efter følgende satser.

Pr. nyt medlem optaget i perioden 1. oktober-28. februar:

Kontingent                     kr. 740,00
Indmeldelsesgebyr        kr.   15,00
I alt                                   kr. 755,00

Pr. nyt medlem optaget i perioden 1. marts-30. september:

Kontingent                  kr. 350,00
Indmeldelsesgebyr   kr.   15,00
I alt                             kr.  385,00

Husk at skrive hvad indbetalingen dækker og fra hvilken klub der indbetales.

Kontingentindbetalinger indbetales til Nordea Bank, reg. nr. 2600, konto nr. 5905599978.

Ændringer til medlemskartoteket

Alle ændringer vedrørende klub og medlemmer skal straks indberettes af klubben eller af det enkelte medlem. Ændringerne indsendes på mail: Landssekretaer@soroptimist-danmark.dk

Skriv altid navn og afsenderklub.

Medlemstal

Medlemstallet opgøres pr. 30. juni og der betales unionskontingent for det antal medlemmer i kommende klubår.

Nye medlemmer 

Når en klub optager et nyt medlem, så skal klubsekretæren indberette oplysninger til Landssekretæren. Og klubkasserer opkræver kontingent hos det nye medlem og indbetaler til unionen.

Professionsliste

https://www.soroptimist-danmark.dk/vejledninger-blanketter/

Vigtig viden om projektarbejde

Fokusrapport (PFR)

Klubberne er forpligtet til at indberette fokusrapporter (PFR). Vejledning og mere information om det findes her  https://www.soroptimist-danmark.dk/fokusrapporter-indberetning

Det er klubbernes KPD, der har adgang til at indberette en fokusrapport.

Donationer fra klubberne

Alle indbetalinger til unionen skal forsynes med indsenderens navn og klub, samt hvad indbetalingen dækker. Betaling sker til Unionskassereren på den relevante konto i Nordea.

Se kontornumrene under de enkelte projekter.

 

Huskeliste medlemskab

    1. oktoberDeadline for indbetaling af medlemskontingent til unionen. Opkrævning sendes til klubkasserer.

Marts          Landssekretæren udsender dokument med oplysninger om medlemmer og klubposter til klubbens kontaktperson. Klubben opdaterer informationerne efter klubbens generalforsamling og returnerer det i udfyldt stand til Landssekretæren.

  1. aprilDeadline for returnering af rettelser til medlemskartoteket, informationer i den blå medlemsbog og SIE-Directory.

Maj             Klubberne modtager korrektur af egne sider til den blå medlemsbog. Rettelser returneres til Landssekretæren.

1.juni          Deadline for medlemme, der ønsker at melde sig ud af klubben. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubpræsidenten. Såfremt fristen ikke overholdes, skal der betales kontingent for følgende klubår.

  1. juni Deadline for klubber, der har modtaget udmeldelse fra medlemmer. Udmeldelse sendes til Landssekretæren.

August/

september   Medlemsbogen trykkes og sendes til klubsekretæren.

Huskeliste Lands- og repræsentantskabet 

  1. februarDeadline for indsendelse af forslag til behandling på Unionens repræsentantskabsmøde. CV for opstillede kandidater til poster på unions- og federationsniveau samt andre forslag fra klubben skal sendes til unionspræsidenten. Læs mere på hjemmesiden.

Marts          Unionens og Klubbernes indsendte forslag til repræsentantskabsmødet offentliggøres på hjemmesiden. Forslagene behandles i klubberne inden repræsentantskabsmødet.

April/maj     Der afholdes Lands- og repræsentantskabsmøde.