Besøg i FN byen 2019

06/10 - 2019
Kategorier: Nyheder

Fredag d. 29. marts var Solvejg, Kirsten R og jeg på et meget spændende besøg i FN-byen i København. Vi var sammen med Soroptimister fra de andre danske klubber inviteret af FN´s World Food Programme (WFP), da vi gennem vores fælles ”Moving the world to end hunger”-projekt bidrager til deres hjælpeprogram. Vi var over 80 soroptimister fra hele landet.
Det er utrolig motiverende og inspirerende at mærke, hvor meget vores bidrag bliver værdsat af FN, som modtager os meget gæstfrit og viser og fortæller om deres store, flotte hovedkontor med over 1500 ansatte fra hele verden.
Vores penge går til et skolemadsprojekt i Burkina Faso, hvor skolebørn hver dag får to måltider mad i skolen, hvilket er med til at sikre, at de møder op i skolen, da familien så ikke skal finde penge disse måltider. Yderligere får pigerne i de ældste klasser (5.-6. klasse) hver måned madvarer, f. eks en sæk korn, med hjem til familien, hvis de er mødt i skolen mindst 80% i månedens løb. Det er en meget stor motivationsfaktor for, at familien lader deres store piger færdiggøre skolen.
Gennem årene har vi soroptimister doneret over 800.000 kr hertil, og det er virkelig med til at sætte vores indsats i perspektiv, når vi på sådan en dag hører om, hvor mange børn og ikke mindst piger vi indtil nu har hjulpet til en sammenhængende skolegang.
Det kan kun anbefales at deltage i dette arrangement, som allerede er fastlagt til 20.03 2020.
Move the world to end hunger

Inspirationsmøde i FN Byen 16. marts 2018
For tredje år i træk var soroptimister fra hele Danmark inviteret til et vel planlagt
inspirationsmøde for Moving the World to end Hunger.

77 soroptimister fra 16 klubber havde en fantastisk dag i den smukke bygning, hvis hjerte
udgøres af en imponerende trappe, som på en gang er samtalerum
og forbindelsesled mellem Byens otte fingre.
Efter det obligatoriske sikkerhedscheck
og registrering bød
Anne Poulsen, Direktør for
FN’s Fødevareprograms Nordiske
Kontor velkommen og
skitserede dagens program.

En meget veloplagt Flemming Johannesen fra FN Byens
Public Diplomacy og Kommunikationskontor indledte dagen
med et oplæg om FN’s rolle i Danmark og Danmarks
rolle i FN. Der er 11 organisationer repræsenteret i Byen,
som har 1800 medarbejdere af 108 nationaliteter. Ligestilling
kunne være et omvendt problem, idet 57 % er
kvinder mens kun 43 % er mænd.

Unionspræsient Karen-Lisbet Jacobsen skitserede med 5 korte punkter, hvordan Mowing the World (MtW)
som aktivitet har sin plads i soroptimistarbejdet:
1. Aktiviteten er et samarbejde mellem Klubber/Regioner og FN, ikke at forveksle
med et unionsprojekt
2. Det er meningsfuldt og nemt for klubberne at deltage
3. Dagens arrangement byder på god information, sparring og ideudveksling
4. FN’s programmer harmonerer med Soroptimist International’s fokusområder
5. Når vi som ved dagens arrangement får nærmere kendskab til og ser nytteværdien
af vores aktiviteter, opleves et internationalt sus

 

Deltagerne havde den store ære, at Burkina Faso’s nye ambassadør i Danmark deltog i
mødet. Hendes Excellence Ms Maria-Goretti Blandine Agaleoue Adoua holdt sit indlæg
på fransk, men med en omdelt engelsk oversættelse, kunne alle deltagerne følge
med, da ambassadøren indledte med at fortælle om sit første møde med Dronning
Margrethe i oktober 2017, da posten som ambassadør i Danmark begyndte.
Ambassadøren hørte første gang om Soroptimist International Danmark i januar 2018
ved en reception på Christiansborg, hvor Direktør Anne Poulsen fortalte om de danske
klubbers engagement i Burkina Faso.
Ambassadøren fremhævede Moving the World to end Hunger som et meget vigtigt
emne og glædede sig over det samarbejde, der er mellem de danske klubber, World
Food Program (WFP) og regeringen i Burkina Faso. Til sidst nævnte ambassadøren, at
danske soroptimister siden 2012, hvor aktiviteten startede, har doneret imponerende 700.000 kr. til Burkina Faso gennem WFP.

Herefter fulgte en videohilsen fra vicedirektøren på WFP’s kontor i Burkina Faso. Hun overbragte en varm
hilsen fra hele kontoret og fra de 500 skolebørn, der modtog skolemad hver dag hele sidste år.

Hun fremhævede vigtigheden af denne hjælp, der ydes i et meget vanskeligt tilgængeligt område af landet. Børnene be-gynder skoledagen med et måltid bestående af vælling eller hjemmelavet yoghurt, og til frokost får de et næ-rende måltid med grød eller lignende. Når kroppen er mæt, bliver der overskud til at lære. Maden er samtidig et incitament for forældrene til at sende børnene i skole, hvilket indirekte mindsker risikoen for, at pigerne bliver gravide i 11-12 års alderen.

Direktør Anne Poulsen fortalte om WFP, der startede sit virke i 1962, at organisationen arbejder i 80 lande og når 80 MIO mennesker. Finansieringen sker primært ved frivillige bidrag. I mange områder, hvor der findes fødevarer, ydes hjælpen til de sultende ikke med naturalier, men med uddeling af indkøbskort, så folk selv kan handle. Det er mere værdigt end at stå i kø efter mad, og det kommer til at ligne en normal dagligdag mest muligt. Denne mulighed findes ikke i det område af Burkina Faso, hvortil vores bidrag til skole-mad går. Der er ingen fødevarer at købe, hvilket understreger vigtigheden af skolema-den. Siden starten i 2012, har vores hjælp givet 2.200 skolebørn et eller to daglige målti-der.

Else Larsen, SI Vejle og medlem af Moving the World udvalget sagde, at skolemadspro-jektet ikke kun dækkede FN’s mål nr. 2 Stop sult, men også passede med mål nr. 4 om uddannelse, for som vi allerede havde hørt, kan ingen børn lære noget, hvis de sulter. 2015 målet, der stræbte efter at halvere antallet af sultende mennesker blev nået, men tallet stiger desværre igen pga. de seneste års mange krige og katastrofer. Else fortalte desuden, at soroptimisterne fra klubben i Burkina Faso’s hovedstad, Ouaga-dougou, jævnligt rejser ud og besøger de involverede skoler i den fjerntlig-gende Sahel provins, hvor skolemadsprojektet foregår. Derfor modtager vi rapporter om resultaterne og forslag til supplerende projekter. Både klubber-ne i Region 1 og SI Grenaa og SI Aarhus Kraka har støttet sådanne projekter.

Trine Marqvard Nymann Jensen, medlem af Stop Sults bestyrelse og næstformand i FN Forbun-det, rundede dagens indlæg af med at gøre opmærksom på Stop Sults’ Facebook side. Klik ind og se dagens festlige billede af alle deltagerne, der spiller ud med Mål nr. 2: www.facebook.com/stopsult (se under 16/3-2018).

Thea Dalsgaard, SI Mariager Fjord og formand for Moving the World udvalget havde forberedt en gruppedrøftelse, der skulle sætte fokus på de events/aktiviteter, der var afholdt i klubberne for at skaffe midler til Moving the World to end Hunger. Alle ideer og forslag blev skrevet ned og udsendes samlet til deltagerne.
Thea afsluttede dagen med ordene: Vi er alle med til at gøre en forskel !
Referent: Birthe Sonne, SI Skive, Anne Poulsen, Else Larsen, Trine Marqvard