Ideoplæg til klubstrategi - SI Danmark 2015

Danmarksunionens FU har bedt Extensionkomiteen om, at udarbejde forslag til krisehjælp i klubberne. – En krisehjælp til brug i klubber, som pludselig mister mange medlemmer eller i klubber med få medlemmer.

Extensionkomiteen har behandlet spørgsmålet, har undersøgt problemerne og konstateret, at det ikke kan tilskrives en bestemt årsag. Det kan skyldes en ressourcekrævende klubopgave eller, at et nyt medlem har en anden forventning til SI’s arbejde og klubbens prioritering. Det kan f.eks også være uenighed i den siddende bestyrelses prioritering. Det kan være tidskrævende i bestyrelsesarbejdet, at bidrage med at være præsident, vicepræsident eller andre klubposter. Og at organisationsstrukturen i klubberne er for krævende og ufleksible. Ofte kan det være mangel på en fælles strategiplan i klubben eller mangel på god samtalekultur.

Af analysen Membership Consultation 2014, foretaget i alle SI klubber i Europa, fremgår det, at medlemsflugt i Danmark skyldes overvejende:

 1. For meget bureaukrati – danske 63 % mod 38 % for gennemsnittet i SIE.
 2. Organisationsstrukturen er kompliceret – danske 61 % mod 34 % for gennemsnittet i SIE
 3. Klubkonflikter er et problem – danske 26 % mod 47 % for gennemsnittet i SIE

Heraf fremgår det, at det store problem i Danmark ikke er trivsel – generelt er de fleste medlemmer glade for at være soroptimist, – de siver ganske langsomt ud i løbet af de første 3 år af deres medlemskab. Det er en ganske naturlig adfærd, når man deltager i frivilligt arbejde. Det skal der være plads til og selvfølgelig ikke give klubberne skyldfølelse.

Medlemmerne er overvejende trætte af bureaukratiet i SI,s organisation, hvilket især er et problem for de små klubber med få medlemmer, - men alle klubber kæmper med:

 • At medlemmer i dag ønsker, både at bidrage til organisationens arbejde og at modtage inspirationer via spændende foredrag og arrangementer
 • At klubprojekter kan blive en belastning
 • At bestyrelser ofte består af ”Tordenskjolds soldater”
 • At det er svært, at tiltrække nye medlemmer i klubberne, der har få medlemmer.

 
Unionens Extensionkomiteen har valgt følgende fokusområder:

 • Dalende medlemstal
 • Udmelding efter 3-4 år. (se statistik fra L & R 2014 under extension på hjemmesiden)
 • Klubkriser efter større klubarrangementer
 • Uenighed om gennemførelse af klubprojekter
 • Klubbens organisering
 • Strategi- og kommunikationsplan.

 

Extensionkomiteen v/Ulla Jensen & Lisbeth Kristiansen, 22.oktober 2015

Klubbernes trivsel og medlemstilgang  
SI - Extensionkomiteen i 2015 vil anbefale følgende til klubberne

Vision

- at der i 2020 er 2000 medlemmer i Soroptimist International Danmark.

 

I dag er vi 1600 medlemmer fordelt på 63 klubber i Danmark. Det foreslås, at der laves en 5 års strategiplan i alle klubber, og optager minimum 5 nye medlemmer pr. år. Større klubber giver større muligheder - 30 medlemmer og derover vil være optimal.

Det er vigtigt, at nye medlemmer inden optagelse har afklaret, hvad det indebærer, at være medlem af verdens største internationale organisation for erhvervskvinder, der har fokus på menneskerettigheder, især for kvinder og børn. Og oplyse at medlemmer arbejder som NGO under FNs programmer.

Visionen søges realiseret ved:

Klubstrategi – nye medlemmer.

Klubberne udarbejder en strategi for optagelse af nye medlemmer minimum hvert andet år, men focus på optagelse af yngre aktive kvinder.

Nye medlemmer deltager i 3-4 klubmøder, før de bliver optaget som medlem, så den enkeltes forventninger til SI formål og organisation er afklarede. 

Nye medlemmer skal have en aktiv mentor tilknyttet i sin medlemsperiode.

Nye medlemmer indkaldes hvert år i de første 3 år, for at give indsigt i SI - og klubbens arbejdsområder.

 

Klubstrategi – klubbens trivsel

Klubberne udarbejder og godkender i fællesskab hvert andet år, en plan for kommende arbejdsopgaver, samt fordeling af arbejdsopgaverne og ansvarsområder.

Det er vigtigt, at fremhæve, at SI’s arbejde skal være det bærende i klubbens arbejde og at det udføres i en god klubstemning.

 

Klubbens organisering

Hvert klub skal organisere sig i henhold til retningslinjer i klubloven, men tilpasses den enkeltes klubs egen strategi.

 

 Klubkriser.

Klubkriser kan være svære at undgå, men konsekvenserne kan mindskes ved at - udarbejde en god samtalekultur i klubben.

 

Forslag til strategier og dialog i klubben:

Udarbejder en af medlemmerne godkendt klubstrategi, minimum hvert 2. år.

 • Acceptere eventuel uenighed og forskellige opfattelser og undgå negative samtaler.
 • Acceptereudmeldinger og i stedet have fokus på fremadrettet arbejde.
 • Erkender et klubproblem og kontakte regionens extension forkvinde om råd og vejledning.
 • Diskuterer klubproblemer og få inspiration til konfliktløsninger på regionsmøder.
 • Inddrager vores nye soroptimist medlem, Pia Tokkesdal Schou, Aarhus klubben, som er advokat i arbejdsret med speciale i konfliktløsning og kommunikation. Pia tilbyder gratis hjælp over hele landet til klubber, der ønsker det.

Se under Extension, s hjemmesiden.

 

Extensionkomiteen vil arbejde for: 

 • At forenkle proceduren omkring optagelse af nye medlemmer
 • At forenkle klublovene, så den enkelte klub er selvbestemmende
 • At der skabes en klubkultur, der giver plads til uenighed og lydhørhed
 • At der skabes en fleksibel organisationskultur i Danmarksunionen, - en kultur der tydeliggør SI,s arbejdsområder.
 • At fremme offentlighedens interesse for SI og oprettelse af nye klubber.

 

Extensionkomiteen 22.oktober 2015 UJ/LK