2019 CSW 63 rapport af Ina Dorfman SI Silkeborg

Rapport om deltagelse i FNs Kvindekommissionssamling CSW63

Flere end 5.200 kvinder og mænd fra civilsamfundet, sammen med mindst 1.850 delegerede fra regeringer deltog 11-22 marts 2019 i årets FN's Kvindekommission samling (CSW). Samlingen gennemføres i New York og er en kommission under FN's Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC). Kommissionen er den største samling om kvinders rettigheder i verden. Ulla Madsen og jeg deltog den første uge af samlingen, som medlemmer af den danske regeringsdelegation.

Årets tema var “Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the empowerment of women and girls”. Review temaet var: Women’s empowerment and the link to sustainable development.

CSWs vigtigste opgave er at fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders muligheder globalt, men kommissionen fortæller også historien om kvinders og pigers liv i hele verden. Hvert år sættes der nye standarder for kvinders rettigheder og muligheder og samtidigt vurderes fremskridtene op mod Beijing-erklæringens handlingsplan fra den fjerde verdenskvindekonference i Beijing i 1995 og den 23. særlige samling af FN’s generalforsamling i 2000.

CSW er en mulighed for FN's medlemslande og civilsamfundet, at mødes for at diskutere status på ligestillingsområdet i verden. Det er en mulighed for at lære, informere, finde en samarbejdspartner, dele erfaringer, resultater og nyheder og for at netværke. Derfor er det for os soroptimister meget vigtigt at være til stede og tale med en global stemme for kvinder.

Jeg deltog i 19 møder, herunder 11 side events, 4 parallel events, 3 morgenbriefinger ved Danmarks Faste Mission ved FN og 1 morgenbriefing ved EU-missionen i FN. Ud over de ting deltog jeg i receptioner organiseret af henholdsvis SI, SIE og Den danske mission i FN.

Danmark var repræsenteret af ministeren for ligestilling, Eva Kjer Hansen, Færøernes socialminister Eyðgunn Samuelsen, repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Børne- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, fem medlemmer fra folketinget, NGO-repræsentanter for Dansk kvindesamfund, Zonta, KULU, Kvinfo, Sex og Samfund m.fl.

Selv om CSW63 temaet handlede om hvordan verdens lande kan opbygge sociale beskyttelsessystemer, offentlige tjenester og bæredygtig infrastruktur som bidrager til ligestilling, valgte ligestillingsministeren at tale om noget helt andet. Det nationale danske indlæg var om menstruation. Eva Kjer synes at det er vigtigt at adressere menstruationsemnet, fordi emnet i mange lande stadig er tabubelagt og skamfuldt. I Danmark betragter vi menstruation som noget naturligt og som noget der har at gøre med, at kvinder sikrer reproduktionen. Vi skal lære andre lande, at kvinder ikke er syge når de har menstruation og at det er vigtigt at kvinder har adgang og råd til hygiejneprodukter. I ministerens tale bemærkede hun bl.a., at der statistisk set var 100 kvinder blandt tilhørerne i den store generalforsamlingssal (med hundredvis af repræsentanter for de ca. 170 deltagende lande), som på netop det tidspunkt havde menstruation.

For den danske delegation er udgangspunktet for arbejdet i Kvindekommissionen at gennemføre Beijing-erklæringen og implementere verdensmålerne for bæredygtig udvikling herunder mål 3 (sundhed og trivsel), mål 4 (kvalitetsuddannelse) og mål 5 (ligestilling mellem kønnene). Nogle af de danske budskaber rettede sig mod seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR). Der skal sikres en universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed, herunder oplysning, uddannelse og reproduktive sundhedstjenester. Det er uretfærdigt, at piger og kvinder nægtes nogle af de mest

grundlæggende rettigheder, som kunne redde deres liv. Det er en grundlæggende menneskerettighed, at kvinder har ret til at bestemme over deres egen krop, at de har adgang til livsvigtige sundhedsydelser af høj kvalitet, at det sikres, at kvinder har lige rettigheder til økonomiske ressourcer og adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer.

I de forskellige CSW-events, hvor Danmark og de nordiske lande har været med, kom der rigtig mange gode eksempler på hvilken effekt flere årtiers ældrepleje, fordeling af de huslige pligter, forældreorlov og børneomsorg kan have. Der var også en omfattende debat om, at kvinder verden over har hovedansvaret for familiens børn og ældre og, at det påvirker deres livsindkomst negativt. Kvinder deltager i mindre grad på arbejdsmarkedet fordi de skal tage ansvaret for børnene. En afledt effekt er bl.a. at kvinder ender med en lavere pension i forhold til mændene.

Soroptimist International har forberedt en Advocacy Resource Pack med nøgleinformation, som er beregnet til at understøtte soroptimisterners advocacy arbejde ved CSW63. I pakken nævnes et antal emner, som SI beder om at der arbejdes med. Der peges bl.a. på følgende: Den bedste måde at hjælpe kvinder og piger ud af fattigdom er at give dem adgang til gratis, kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring; Kvinder og piger skal have lige adgang til beskæftigelse; Regeringer skal sikre adgang til vand og sanitet i skoler og på arbejdspladser; Regeringer, civilsamfund og enkeltpersoner skal arbejde sammen om at få ændret de holdninger, den adfærd, de uligheder og de systemfejl, som har negativ indvirkning på kvinder og pigers sundhed. Der skal især være fokus på forebyggende og akut pleje. Advocacy Ressource Pack kan findes på SI webside på dette link: https://www.soroptimistinternational.org/wp-content/uploads/2019/01/Advocacy-Resource-Pack- CSW63.pdf.

SI har enten selv organiseret eller været med til at organisere 8 side/parallel-events. Som jeg skrev tidligere, fortæller CSW historien om kvinders og pigers liv i hele verden. En af historierne blev fortalt af en soroptimist, som hedder Nina Smart og som bor i Los Angeles. Nina er født i Rumænien, har en rumænsk mor og hendes far er fra Sierra Leone. Da hun var helt ung teenager, flyttede hun til Sierra Leone sammen med hendes far, men blev nødt til at flygte derfra på grund af FGM-traditionen i landet hvilket bragte hende i fare. Naboerne og landsbysamfundet ville have at Nina gennemgik FGM ritualet. Omkring 88 % af Sierra Leones kvinder over 15 år er omskåret, og nogle steder bliver piger helt ned i 5-6-årsalderen omskåret.

Det har været fantastisk at møde så mange stærke og karakterfyldte personligheder ved CSW, men jeg var særligt imponeret over hvor mange dygtige og entusiastiske soroptimister, som findes derude i verden og som gør en stor forskel lokalt og internationalt i kraft af deres indsigt, kreativitet og vedholdenhed. Det gør mig stolt over at være Soroptimist og giver mig ny energi til at kaste mig over de mange udfordringer, som kvinder har rundt omkring i verden.

Den 22. marts sluttede samlingen med vedtagelsen af hoveddokumentet med konklusioner. Man finder det på dette link: https://undocs.org/en/E/CN.6/2019/L.3

Hent nærværende rapport i pdf-formmat

 

Ina Dorfman Præsident SI Silkeborg 08.04.2019

Billedgalleri